Algemene voorwaarden

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -”Zlata Strijkinstrumenten”:

Zlata Strijkinstrumenten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32136817, nader te noemen Zlata Strijkinstrumenten

-”Afnemer”:
de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Zlata Strijkinstrumenten, die enige Overeenkomst met Zlata Strijkinstrumenten aangaat.

– “Huurder”: Elke natuurlijke- en/of rechtspersoon, die een huurovereenkomst ter zake de verhuur van strijkinstrumenten aangaat met Verhuurder.

– Verhuurder:
”Zlata Strijkinstrumenten”: Zlata Strijkinstrumenten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32136817.

– Producten en Diensten:
Alle producten (waaronder mede begrepen: goederen) en Diensten, zoals worden verkocht, geleverd c.q. verhuurd door Zlata Strijkinstrumenten.

– Overeenkomst:
Elke vorm van overeenkomst, gesloten tussen Zlata Strijkinstrumenten en een klant/huurder/wederpartij.

– Offerte:
De Offerte, zoals genoemd in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden

– Partijen
Zlata Strijkinstrumenten enerzijds en Afnemer/Huurder anderzijds, welke een overeenkomst aangaan, zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde Producten en Diensten, geleverd door Zlata Strijkinstrumenten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

1.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van Afnemer en/of Huurder wordt door Zlata Strijkinstrumenten uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

1.4. Zlata Strijkinstrumenten is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer, Huurder of een derde ter zake van het gebruik van de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen, doch niet beperkt tot, winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

1.5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Zlata Strijkinstrumenten zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 2. Offertes

2.1. Zlata Strijkinstrumenten is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, of anderszins uit een handeling van Afnemer blijkt, tenzij anders op de Offerte/Overeenkomst vermeld.

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail of fax wordt overeengekomen.

3.2. Zlata Strijkinstrumenten behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren, of slechts onder afwijkende voorwaarden te aanvaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer/Huurder het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Zlata Strijkinstrumenten het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De daarmee gemoeide kosten, zullen in redelijkheid worden doorberekend aan Afnemer/Huurder.

 

Artikel 4. Levertijd

4.1. Alle door Zlata Strijkinstrumenten genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Zlata Strijkinstrumenten bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.

4.2. Overschrijding van de door Zlata Strijkinstrumenten opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer/Huurder nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op Afnemer/Huurder rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende of afgeleide overeenkomst.

4.3. In geval Zlata Strijkinstrumenten de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd (voor zover van toepassing) het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Zlata Strijkinstrumenten op schadevergoeding onverlet. Kunnen de goederen niet door Afnemer/Huurder worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor diens rekening en risico.

4.4. Bij overschrijding van een vooraf overeengekomen maximale levertijd, heeft Afnemer/Huurder het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient Afnemer/Huurder een e-mail, fax of brief aan Zlata Strijkinstrumenten te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan Afnemer/Huurder geretourneerd.

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Zlata Strijkinstrumenten zal de Afnemer/Huurder zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Zlata Strijkinstrumenten de Afnemer/Huurder hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Zlata Strijkinstrumenten daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. Eventuele meerkosten zullen aan Afnemer/Huurder worden gefactureerd.

5.4. In afwijking van lid 3 zal Zlata Strijkinstrumenten geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Zlata Strijkinstrumenten kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Huurvoorwaarden

6.1 Indien er sprake is van Huur van een instrument, blijft dit instrument eigendom van Zlata Strijkinstrumenten.

6.2 Het instrument is gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst niet te koop voor andere potentiële Afnemers/Huurders. De Huurder heeft gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst de mogelijkheid om het instrument te kopen. De reeds betaalde huurtermijnen gelden als korting op de verkoopprijs met een maximum van 6 maanden huurtermijnen.

6.3 De huurtermijn is per elke eerste dag van een kalendermaand opeisbaar.

6.4 Betaling geschiedt vooraf en dient elke 1e dag van de kalendermaand middels automatische incasso op het aangegeven rekeningnummer van Zlata Strijkinstrumenten te zijn bijgeschreven. Indien automatische incasso niet tot de mogelijkheden behoort, dient een huursom, gelijk aan zes maanden huur vooraf te worden voldaan.

6.5 Afnemer/Huurder dient het gehuurde Instrument op de juiste wijze te hebben verzekerd.

6.6 Bij verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging zal de volledige in de Huurovereenkomst vermelde verkoopprijs in rekening worden gebracht.

6.7 Huurder staat in voor het juiste gebruik van het instrument en biedt het instrument bij beschadigingen te allen tijde aan voor reparatie aan Zlata Strijkinstrumenten. Reparaties e.d., uitgevoerd door derden is slechts mogelijk na toestemming van Zlata Strijkinstrumenten, bij gebreke waarvan eventuele garanties komen te vervallen.

6.8 Schade, anders ontstaan dan door slijtage bij normaal gebruik of in weerwil van het bepaalde in artikel 6.7, zal in rekening gebracht worden evenals eventueel te vervangen onderdelen.

6.9. Snaren en vervanging hiervan zijn voor rekening van de huurder.

6.10  Het contract wordt steeds stilzwijgend met een kalendermaand verlengd.

6.11  Indien Huurder niet woonachtig is in Nederland, dient Huurder een borg van zes maal de maandelijkse huurprijs vooruit te betalen, alsmede zes maanden huur vooruit te betalen.

6.12 Het beëindigen van de huur wordt in de maand van het beëindigen van de huur of eerder medegedeeld aan Zlata Strijkinstrumenten (schriftelijk en/of per e-mail).

6.13 Het instrument wordt voor, doch uiterlijk op de vervaldatum van de huurovereenkomst ingeleverd op het vestigingsadres van Zlata Strijkinstrumenten.

6.14 Bij een huurachterstand van twee maanden wordt aangenomen dat Huurder het gehuurde instrument wil kopen. De Huurder is in dat geval de verkoopprijs van het instrument en alle incasso- en administratiekosten verschuldigd aan de Verhuurder. Het alsdan opeisbare bedrag dient Huurder binnen een termijn van veertien dagen te hebben bijgeschreven op het door Zlata Strijkinstrumenten opgegeven rekeningnummer.

 

Artikel 7. Uitvoering en vergoeding

7.1. Zlata Strijkinstrumenten zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, op basis van nacalculatie. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Zlata Strijkinstrumenten, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3. Voor aanbiedingen en Overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt lid 4 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden lid 2 en 4 van dit artikel.

7.4. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis – en verblijfskosten.

7.5. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8. Betaling

8.1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

8.2. Als de Afnemer een factuur van Zlata Strijkinstrumenten niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook en zonder enig recht op verrekening van Zlata Strijkinstrumenten op Afnemer onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met de alsdan geldende wettelijke rente en, voor zover van toepassing, additionele gebruikelijke administratie- en incassokosten.

 

Artikel 9. Garantie

9.1. De garantie ter zake een aan Afnemer/Huurder verkocht/verhuurd instrument reikt niet verder dan de op het instrument van toepassing zijnde fabrieksgarantie, waarbij Zlata Strijkinstrumenten in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilt. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kan Afnemer/Huurder de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten).

9.2. Wanneer de gekochte/verhuurde Producten niet aan de wensen van de Afnemer/Huurder voldoen, dan kan Afnemer/Huurder deze binnen 5 (vijf) werkdagen aan Zlata Strijkinstrumenten retourneren onder voorbehoud dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. de Producten zijn ongebruikt, in ongeschonden toestand en in de originele verpakking.
  2. Alle geretourneerde Producten dienen duidelijk voorzien te zijn van naam en volledige adresgegevens van de Afnemer/Huurder te samen met een duidelijke toelichting vande reden van terugzending.
  3. Het retourneren van Producten geschiedt steeds op kosten en voor risico van deAfnemer/Huurder tenzij voorafgaand uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen deAfnemer/Huurder en Zlata Strijkinstrumenten.
  4. Afnemer/Huurder staat in voor adequate verpakking en verzekering van de productentijdens transport.

9.3. Indien aan alle bovenvermelde voorwaarden is voldaan, ontvangt Afnemer/Huurder een tegoedbon ter waarde van de verkoopprijs van de teruggestuurde goederen. Deze tegoedbon heeft een geldigheidsduur van zes (6) maanden.

9.4. Transportkosten worden niet vergoed.

9.5. Afwijkingen op deze retourvoorwaarden zijn enkel toegestaan bij uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen Afnemer/Huurder en Zlata Strijkinstrumenten.

9.6. Eventuele zichtbare tekorten of gebreken dienen binnen de 3 werkdagen na levering schriftelijk aan Zlata Strijkinstrumenten te worden gemeld met gelijktijdige overhandiging van het aankoopbewijs en de gebrekkige zaak. Niet zichtbare gebreken dienen binnen 3 werkdagen na ontdekking te worden gemeld.

9.7. Zlata Strijkinstrumenten is niet aansprakelijk voor fabricagefouten en/of daaruit voortvloeiende gevolgschaden noch voor kosten en/of schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik en transport.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle aan de Afnemer/Huurder geleverde goederen blijven eigendom van Zlata Strijkinstrumenten tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de Afnemer/Huurder verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren Producten en/of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

10.2. De Afnemer/Huurder is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Zlata Strijkinstrumenten, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer/Huurder niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Zlata Strijkinstrumenten heeft voldaan.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1. Indien Zlata Strijkinstrumenten door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer/Huurder kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting(en) opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

11.2. Ingeval van overmacht heeft Afnemer/Huurder geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als Zlata Strijkinstrumenten als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.3. Zlata Strijkinstrumenten zal Afnemer/Huurder zo spoedig als redelijkerwijsmogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 12. Gebreken; Klachttermijn

12.1. Voor zover niet in strijd met de bijzondere bepalingen van artikel 9, dienen klachten over de verrichte werkzaamheden/diensten door de Afnemer/Huurder binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden/diensten schriftelijk te worden gemeld aan Zlata Strijkinstrumenten.

12.2. Indien een klacht gegrond is zal Zlata Strijkinstrumenten de werkzaamheden/diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 13. Opzegging/Ontbinding

13.1. In geval van tussentijdse opzegging van enige, onder deze algemene voorwaarden vallende Overeenkomst(en), heeft Zlata Strijkinstrumenten naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.

13.2. De vorderingen van Zlata Strijkinstrumenten op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: a. – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Zlata Strijkinstrumenten ter kennis gekomen omstandigheden Zlata Strijkinstrumenten goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; b.– indien Zlata Strijkinstrumenten de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

13.3. In de hierboven genoemde gevallen is Zlata Strijkinstrumenten bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Zlata Strijkinstrumenten schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14. Overige

14.1 Zlata Strijkinstrumenten registreert de gegevens van haar Afnemers/Huurders. De gegevens zullen enkel worden gebruikt waarvoor deze bestemd zijn. Zlata Strijkinstrumenten kan deze gegevens o.a. gebruiken ten behoeve van marketing- en reclamedoeleinden. Indien Afnemer/Huurder hierop geen prijs stelt, kan deze dat schriftelijk kenbaar maken aan Zlata Strijkinstrumenten.

14.2 Indien er sprake is van het uitleveren van instrumenten op basis van verhuur of “op zicht”, dient Afnemer/Huurder een waarborgsom te voldoen van 50% van de verkoopprijs/6 (zes) maanden huurtermijn.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Op elke overeenkomst tussen Zlata Strijkinstrumenten en de Afnemer/Huurder is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Bevoegde rechtbank/kantonrechter is Hilversum.