Een lezer van mijn blog vroeg:

Hoi Zlata,
Ik vind je site super gaaf! Ik heb een vraagje:
Kan je een keer een topic in je blog maken over
niveau´s van viool spelen (bv niveau 1 tot 20, als
je vibrato leert heb je dit niveau, waneer je je
eerste posities leert dit…) Ik snap wel dat het een klein
beetje verschild per docent maar ja alsnog!!!!!!!!!!!!!
TNXXXX ❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Vera Schuurmans

Waar wordt het niveau van je vioolspel door bepaald?

Iedereen die, jong of oud, het prachtige avontuur aangaat, viool te leren spelen heeft zijn eigen individuele weg van vorderingen, mooie momenten, uitdagingen en worstelingen.

Dat zal op elk niveau zo blijven. Every level a new devil! Iedereen heeft unieke talenten en iedereen ontwikkelt zich op zijn eigen manier.

Natuurlijk zijn er overeenkomsten in onze wegen en voor het vioolspelen bestaat wel degelijk een curriculum, een leerplan. In dit artikel leg ik uit welke aspecten je niveau bepalen en welk repertoire bij dat niveau hoort.

Zelf ben ik het tegenovergestelde van een autodidact.

Ik realiseer me heel goed dat ik alles wat ik kan op de viool, zowel qua spelen als lesgeven, te danken heb aan mijn leraren en zij weer aan hun leraren… een eeuwenlange traditie in vioolmethodiek van leerlingen en meesters, waarbij de meesters ook altijd leerling zijn.

Het is allemaal niet zo absoluut wat nu precies het niveau is van je vioolspel.

Muziek kent veel verschillende kanten en vaardigheden, zoals gehoorontwikkeling, muzikaliteit, repertoire, speltechniek, samenspelvaardigheden, theorie kennis en meer. Je niveau is het samenkomen van al deze aspecten. Binnen bijvoorbeeld speltechniek zijn er ook weer verschillende vlakken, zoals intonatie, streektechniek, toonvorming etc.

Sommige mensen herkennen en produceren ritmes beter, anderen zijn beter in het herkennen van intervallen. Sommige mensen spelen solo beter, anderen functioneren door ervaring juist heel goed in een orkest of kamermuzieksetting. Alles kent weer andere handigheden.

Om je toch een idee te geven welke vaardigheden bij welk niveau horen, publiceer ik onderstaand het ESTA-leerplan.

Dit is als het ware een curriculum voor violisten met beschreven vaardigheden en repertoire. Nu gaat het er natuurlijk om HOE je het repertoire speelt. Als je een makkelijker stuk bijvoorbeeld heel erg goed kunt spelen, heb je wellicht een hoger niveau dan iemand die een moeilijker stuk heel slordig speelt.

Ik hoop dat dit nuttig voor je is, maar plaats het vooral in perspectief.

Het is belangrijk te beseffen dat iedereen op elk niveau zijn/haar eigen uitdagingen kent en dat we allemaal een individuele weg bewandelen. Probeer jezelf vooral te vergelijken met jezelf een jaar geleden en niet met anderen.

Leerplan voor viool en altviool

Bron: ESTA Nederland

De leerfasen

A-fase: de voorbereiding

duur: 1 à 2 jaar, afhankelijk van leeftijd en aanleg

leerstof: een hoofdzakelijk auditieve didactiek, met vele algemeen muzikaal vormende elementen.

N.B. Het staat de leerling vrij om in deze fase naast de instrumentale les ook een aparte AMV-cursus te volgen. Dit is echter niet noodzakelijk.

Doel van de voorbereidende en auditieve fase is een basis te leggen voor musiceervreugde, waarop het spel ontwikkeld kan worden.

specificatie van de leerstof:

stemmen van het instrument

– ontwikkeling innerlijk gehoor

– ontwikkeling ritmegevoel

– voorbereidend motorisch onderwijs met inbegrip van lichaamshouding en houding van instrument en strijkstok

– bevordering van vrijheid van beweging van de linkerhand door middel van eenvoudig flageoletspel, glissandi, enz.

– elementair toonladderbegrip en -spel, uitgaande van hoge tweede vinger

streek met inbegrip van eenvoudige stokindeling

– eenvoudig melodisch spel, gebaseerd op kinderliederen enz.

– voorbereidend notenlezen

– improvisatie

– kennismaking met toonvorming en dynamiek

– kennismaking met eenvoudige muzikale structuren

minimum-lestijd: 45 minuten per week. Deze fase leent zich goed voor een groepsles van 2 of 3 leerlingen.

samenspel: Het verdient aanbeveling om de beschikbare lestijd te splitsen in een deel motorische en instrumentale scholing. Voor het samenspel verdient het aanbeveling extra lestijd beschikbaar te stellen, verspreid over de week.

De eindtermen van de A-fase

muziekleer en auditieve toepassingen:

– notatie en toonstelsel herkennen van elementair muziekschrift ter ondersteuning van de auditieve vorming

– gehoorontwikkeling zie ‘notatie en toonstelsel’

– maat en ritme gevoel hebben voor 2- en 3-delige maatsoorten

– melodiebouw, frasering, vormen zich bewust zijn van de muzikale zinsbouw en het kunnen aangeven van frasering

– uitvoeringsaanwijzingen eerste beginselen van articulatie d.m.v. elementaire streek­soor­ten, en van gevoel voor tempo en dynamiek

instrumentaal-auditieve toepassingen:

– improvisatie bijvoorbeeld: afsluitend beantwoorden van muzikale vraagzin, naspelen van eenvoudige ritmische patronen

– muzikaal voorstellingsvermogen facultatief:

het van buiten spelen van een stuk naar eigen keuze

instrumentale vaardigheid:

– toonladders het uit het hoofd spelen van de majeurtoonladders G, D en A over één octaaf

– etudes eenvoudige streken

– voordrachtstukken zie voorbeelden uit de repertoirelijst

muzikale uitdrukking en beleving:

te beoordelen op de algemene instrumentaal-technische uitvoering en aspecten als ritmiek, vorm, frasering, agogiek en nuancering, met name in dynamiek en articulatie

repertoire-lijst:

Er worden nog repertoire-voorbeelden gezocht, waarin bovenstaande aspecten voorkomen. Het is de bedoeling om het raamleerplan zodanig vorm te geven, dat het mogelijk wordt om systematisch nieuwe, geactualiseerde repertoire-lijsten voor de verschillende fasen toe te voegen.

B-fase: aanvangsonderwijs en consolidatiefase

duur: 3 jaar, afhankelijk van leeftijd en aanleg

leerstof: het begin van een methodische fase via notenbeeld en het aanleren van eenvoudige technieken en speelvaardigheid, deels in samenspel-activiteiten.

specificatie van de leerstof:

– eenvoudige toonladdertechniek over een of twee oktaven met inbegrip van drieklanken

– aanleren en uitwerken linkerhand, waarbij de belangrijkste vingerpatronen aan bod komen

– ontwikkeling van basisstreken als détaché, legato, martelé, staccato en spiccato

– snaarwisseling

– eerste opzet dubbelgreeptechniek

– voorbereidend positiespel en vibrato

– muzikale ontwikkeling: bijvoorbeeld door middel van eenvoudig voordrachtsmateriaal, etudes en improvisatie, voorspeeloefeningen en samenspelactiviteiten

– bewuste kennismaking met dynamiek, toonkleuring (contactplaats strijkstok/snaar enz.)

– primavista-spel

– kennis van voortekens, tonaliteitsbesef

– samenspeltechniek; bijvoorbeeld meerstemmig spel en reageren op de dirigent

minimum-lestijd: 30 minuten per week, bij voorkeur in individuele les.

samenspel: het verdient aanbeveling om naast de instrumentale ‘leer’les ook deel te nemen aan homogeen samenspel o.l.v. een strijkdocent.

De eindtermen van de B-fase

muziekleer en auditieve toepassingen:

– notatie en toonstelsel het kunnen lezen van het muziekschrift in de sleutel van het eigen instrument tot en met 3 kruizen en 3 mollen

– gehoorsontwikkeling zie ‘notatie en toonstelsel’

– toonladders inzicht in de bouw van de majeur- en mineurtoon­lad­ders tot en met 3 kruizen en 3 mollen.

– intervallen inzicht in de diatonische intervallen rein, klein en groot

– accoorden inzicht in de bouw van de grote en kleine drieklank in grondlig­ging.

– maat en ritme inzicht in 2- en 3-delige maatsoorten

kennis van veel voorkomende verdelingen van de kwartnoot, ge­punc­teerde figuren enz., af te leiden van het te spelen reper­toire

– melodiebouw, frasering, vormen inzicht in muzikale zinsbouw.

– uitvoeringsaanwijzingen articulatie: legato, staccato, portato, marcato, …..

dynamiek: stabiele dynamiek (pp/ff) en overgangs-dyna­miek (cresc., decresc., dim.)…..

tempo: de vijf hoofdgroepen

herhalings- en verwijzingstekens

instrumentaal-auditieve toepassingen:

– prima-vista ritmisch/melodisch niveau-aanduiding …..

– improvisatie in muzikale dialoog met docent, voortbouwend op het niveau van de A-fase

– muzikaal voorstellingsvermogen verplicht: het van buiten spelen van een stuk naar eigen keu­ze;

facultatief: het van buiten spelen van een kort fragment, dat vooraf wordt ingezien, of …..

het op het gehoor kunnen naspelen van een een­voudige melodie

instrumentale vaardigheid:

– toonladders het uit het hoofd spelen van de majeur- en mineur-toonladders in de eerste positie, te weten:

viool: G-, C-, en A majeur over twee octaven. F majeur over één octaaf, Bes majeur over twee octaven; a-, d-, en g mineur over één octaaf (harmonisch en me­lo­disch). De bij deze toonladders behorende drie­klan­ken in grondligging.

altviool: C-, F-, en D majeur over twee octaven. Bes majeur over één octaaf, Es majeur over twee octaven; d-, g-, en c mineur over één octaaf; bijbehorende driek­lanken in grondligging.

cello: C-, G-, D en F majeur over twee octaven; c-, g- en d mineur over twee octaven.

– gebroken accoorden gebroken drieklanken over de majeur- en mineurtoonladders in de eerste positie

– etudes zie voorbeelden uit de repertoirelijst

– voordrachtstukken zie voorbeelden uit de repertoirelijst

muzikale uitdrukking en beleving:

te beoordelen op de algemene instrumentaal-technische uitvoering en aspecten als ritmiek, vorm, frasering, agogiek en nuancering, met name in dynamiek en articulatie

repertoire-lijst:

zie opmerking bij A-fase- voordrachtstukken

C-fase: de leerfase

duur: 3 à 4 jaar

leerstof: uitbouw van de in de B-fase genoemde vaardigheden: verdere ontwikkeling van streektechniek, positiespel en stijlbesef.

specificatie van de leerstof:

– toonladders en accoorden tot en met de derde positie

– ontwikkeling van vibrato

– tweede en derde positie met inbegrip van positie wisselen

– uitbreiding streektechniek door middel van speciaal oefenmateriaal, toepassing streektechniek in muzikale context

– dubbelgreeptechniek

– ontwikkeling van stijlbesef wordt gestimuleerd door veel voordrachtsmateriaal

– ornamentiek in samenhang met het repertoire

minimum-lestijd: individuele les van 40 minuten.

samenspel: deze leerfase leent zich goed om naast de instrumentale les te musiceren in een strijkers­en­sem­ble en/of een heterogeen (muziekschool)orkest.

De eindtermen van de C-fase

muziekleer* en auditieve toepassingen:

– notatie en toonstelsel het kunnen lezen van het muziekschrift in de sleutel van het eigen instrument en in de omvang van het eigen instrument

– gehoorsontwikkeling het ten gehore brengen van een bij het niveau passende voorbereide solfège

– toonladders inzicht in de bouw van de majeur- en mineurtoonladders

– intervallen inzicht in de diatonische en chromatische intervallen binnen het octaaf

– accoorden inzicht in de bouw van de grote, kleine en verminderde drie­klank, en het dominant-septiemaccoord en het verminderd-septiemaccoord

– maat en ritme aan de in de B-fase genoemde maatsoorten worden de regel­matige  en de onregelmatige  toegevoegd

– melodiebouw, frasering, vormen inzicht in de grondbeginselen van de vorm- en melodieleer aan de hand van het te spelen repertoire

– uitvoeringsaanwijzingen verdere ontwikkeling betreffende articulatie, dynamiek, tempo en karakternamen aan de hand van het te spelen repertoire

– versieringen af te leiden van het te spelen repertoire

– orkestscholing inzicht in de samenstelling van het symfonie-orkest

– receptief inzicht (facultatief) enig inzicht in de ontwikkeling van de Westerse muziek, aan te bieden in aparte cursussen

instrumentaal-auditieve toepassingen:

– prima-vista ritmisch zie voorbeelden

– prima-vista melodisch zie voorbeelden

– improvisatie in muzikale dialoog met docent binnen een enkelvoudige lied­vorm in majeur en mineur.

– muzikaal voorstellingsvermogen het van buiten spelen van een kort melodisch fragment, dat vooraf wordt ingezien, passend bij het niveau.

– transpositie van een bekende melodie of speelstuk, passend bij het niveau

instrumentale vaardigheid:

– toonladders het uit het hoofd spelen van de majeur- en mineur-toonladders tot en met de derde positie, te weten:

viool: C majeur (tweede positie), G-, B-, Bes-, As- ma­­jeur over twee octaven; a- en d-mineur over twee octaven (derde positie), b mineur over twee octaven, c mineur over twee octaven (twee­de positie). bijbehorende drieklanken in grondligging.

altviool: F- (tweede positie), C-, E-, Es-, D-, en Des majeur over twee octaven; d-, g-, e-, en es mineur over twee octaven (harmonisch en melodisch).

cello: alle toonladders over twee octaven, majeur en mineur met verschillende streeksoorten.

– gebroken accoorden gebroken drieklanken over de majeur- en mineur-toonladders tot en met de derde positie

– etudes zie voorbeelden uit de repertoirelijst

– voordrachtstukken zie voorbeelden uit de repertoirelijst

muzikale uitdrukking en beleving:

te beoordelen op de algemene instrumentaal-technische uitvoering en aspecten als ritmiek, vorm, frasering, agogiek en nuancering, met name in dynamiek en articulatie

repertoire-lijst:

zie opmerking bij A-fase- voordrachtstukken

* Het verdient aanbeveling de muziektheorie aan te bieden in de vorm

van cursussen van tenminste 1 uur per week.

D-fase: de gevorderde amateurmusicus

duur: tenminste 3 jaar

leerstof: verdere ontwikkeling van speeltechnische vaardigheden en artistieke uitdrukking en beleving, tot het niveau van de zelfstandige amateurmusicus.

Voor talentvolle ambitieuze leerlingen kan een aparte leerroute worden uitgezet ter voorbereiding op het toelatingsexamen conservatorium.

specificatie van de leerstof:

toonladder- en accoordentechniek over drie oktaven, gebroken tertsen, chromatiek, dubbelgreeptechniek; terts, sext, oktaaf

– hogere posities

– uitbreiding streektechniek; bijv. détaché, legato, son filé, portato, martelé, staccato, spiccato, collé, sautillé, ricochet.

– aanleren van kunstmatige flageoletten en eventueel kwart- en kwintflageoletten

– kennisneming van harmonische functies en muzikaal vormbesef*

– stimuleren van persoonlijke interpretatie; bijvoorbeeld het zelf kunnen voorzien van vingerzettingen en streken en het gebruik van vibrato overeenkomstig de stijl van de muziek

– leren toepassen van alle samenspelaspecten, zoals die voorkomen in bijvoorbeeld het strijkkwartet

* Het verdient aanbeveling de muziektheorie aan te bieden in de vorm van cursussen van ten minste 1 uur per week.

minimum-lestijd: individuele les van 45 minuten

samenspel: naast deelname aan een strijkensemble of muziekschoolorkest is het niveau bereikt om te spelen in gevorderde regionale (jeugd)symfonie-orkesten.

De eindtermen van de D-fase

muziekleer* en auditieve toepassingen:

– notatie en toonstelsel het kunnen benoemen van noten in een willekeurig muziek­stuk

– gehoorsontwikkeling het ten gehore brengen van een bij het niveau passende voorbereide sol­fè­ge.

– toonladders inzicht in de bouw van de majeur-, mineur- en chromatische toonladders

– intervallen inzicht in de diatonische en chromatische intervallen en hun omkeringen

– accoorden inzicht in de bouw van de grote en kleine, verminderde en over­matige drieklank in grondligging en omkeringen, en enkele veel voorkomende septiem­accoorden

– maat en ritme inzicht in de hoofd- en onderverdeling van de gebruikelijke regelmatige en onregelmatige maatsoorten

– melodiebouw, frasering, vormen globale kennis en inzicht in veel voorkomende muzikale vormen zoals liedvormen, rondovorm, variatievorm, sonate­vorm en polyfone vormen aan de hand van het repertoire

– uitvoeringsaanwijzingen inzicht in alle gebruikelijke tempo- en karakter-aanduidingen, termen en tekens voor dynamiek, articulatie, herhaling en verwijzing en afkortingen.

– versieringen af te leiden van het te spelen repertoire

– orkestscholing globale kennis van en inzicht in de muzikale functies van de meest voorkomende instrumenten

– receptief inzicht (facultatief) het kunnen geven van een algemene karakteristiek van de ontwikkeling van de kamermuziek en de symfonische mu­ziek. Het vervaardigen van een werkstuk (scriptie)

instrumentaal-auditieve toepassingen:

– prima-vista ritmisch zie voorbeelden

– prima-vista melodisch zie voorbeelden

– improvisatie het instrumentaal improviseren in majeur en mineur, even­tueel module­rend

– muzikaal voorstellingsvermogen het van buiten spelen van een kort melodisch fragment, dat vooraf wordt ingezien, passend bij het niveau.

– transpositie van een bekende melodie of speelstuk, passend bij het niveau.

instrumentale vaardigheid:

– toonladders viool: in principe het uit het hoofd spelen van alle toonladders t/m 4# en 4b over drie octaven; drieklanken met omkeringen; dominant septime accoord. Dit met verschillende streek­soorten.

altviool: in principe het uit het hoofd spelen van alle toon­ladders t/m 4# en 4b over drie octaven; drieklanken met omkeringen; dominant septime ac­coord. Dit met verschillende streeksoorten

cello: in principe uit het hoofd spelen van alle toonladders over 3/4 octaven; drieklanken met omkeringen. Dit met ver­schillende streeksoorten gebroken drieklanken en vierklanken uit het materiaal van de voorgeschreven toonladders

– etudes zie voorbeelden uit de repertoirelijst

– voordrachtstukken zie voorbeelden uit de repertoirelijst

muzikale uitdrukking en beleving:

te beoordelen op de algemene instrumentaal-technische uitvoering en aspecten als ritmiek, vorm, frasering, agogiek en nuancering, met name in dynamiek en articulatie

repertoire-lijst:

zie opmerking bij A-fase- voordrachtstukken

 

Beoordelingsformulier

Naam van de kandidaat:

Geboortedatum:

De kandidaat doet examen voor het instrument: diploma A / B / C / D

Datum examen:

Programma: solo / met begeleiding

Commissie:

Muziekleer en auditieve toepassingen

opmerkingen / adviezen

u  algemene muziekleer (vanaf B)

u  vorm, structuur, harmonie

u  muzikaal voorstellingsvermogen

– prima-vista

– improvisatie

– toonvoorstellingsvermogen

Instrumentale vaardigheid

u  intonatie / toonkwaliteit

u  techniek

– toonladders/akkoorden

– etudes

u  voordrachtstukken

u  samenspel (vanaf C)

Muzikale uitdrukking en beleving

u  instrumentaal-technische uitvoering

Totaal geslaagd / afgewezen

Bij de voorbereidende fase (leerfase A) verdient het aanbeveling om een beschreven beoordeling te geven.

Viool

A fase

Eigen materiaal gebaseerd op

internationale volks en kinderliedjes

(ook Nederlandse)

Groeps en technisch materiaal

G. SILVAY

Colourstrings

A. SCHILT

Aanloopje

E. SAßMANNSHAUS

Früher Anfang I

S. SUZUKI

Vioolmethode I

M. PINKSE

Spelenderwijs viool leren

spelen (bew. Suzuki)

M. COHEN

– Egbert’s circus games

– The adventures of Egbert

– Postcards of Egbert

R. ZWARTJES

Een regenboog van snaren

S. JOHNSON

Young strings in action I

(Rolland methode)

S. NELSON / C. ELLIOT / A. THORNE

The essential stringmethod

W. FEADLER

Haren op snaren I

S. NELSON

– Tetratunes

– Right from the start

– Tetratunes

ROLLAND / FLETCHER

New tunes for strings I

S. NELSON

Flip-a-rhythm 1 & 2

M. DUPONT

Vioolboek I

L. METZ

Vioolmethode

R. BRUCE / WEBER

Die fröliche violine I

R. ZWARTJES

Progressieve methode voor de

individuele en groepsles I

SANDOR / JARDANYI / SERVANSZKY

Violinschule I (ook fase b)

G. SILVAY

Scales for children

Aanvullend Solomateriaal

C. ANDRIESSEN

Little Things for open stringsI

K. & H. COLLEDGE

– Steppingstones

– Waggonwheels

S. BOTTEMA

25 Stukjes voor viool en piano

J. LOVELL

Tuning up

P. DE KEYSER

Violin playtime 1+2

G. SILVAY

Sonate boek deel I

F. DINN

– First violin tunes

– My violin tunes

WILSON / RANGER

Stringpops

A. CARSE

First string tunes

(ook fase b)

Kamermuziek

S. NELSON

– Tunes you know 1+2

– Together from the start

– Two in one

B fase

Groeps en technisch materiaal

THE ESSENTIAL STRING METHOD II

SAßMANNSHAUS II & III

BRUCE/WEBER II

ZWARTJES II

FEADLER II

ROLLAND/FLETCHER II

DUPONT II

FLIP–A-RYTHM 3+4

SANDOR II & III

SUZUKI II & III

METZ II & III

E. DOFLEIN

Das Geigenschulwerk I & II

S. NELSON

Stringsongs

P. DE KEYSER

Violin playtime studies

M. COHEN

Scaley monsters

Superstudies I

R. ENTEZAMI
Melodische etuden

R. PRACHT
Etudes opus 15, I & II

F. WOHLFAHRT

– Etudes opus 45 deel l

– Elementar etuden opus 54

H. SITT

Etuden opus 32 deel I

J. RÖNTGEN

Toonladders en accoorden

BLOCH

Tonleiterschule opus 5

(gedeeltelijk fase C)

L. WILLEMS

Dubbelgrepen voor viool

Aanvullend Solomateriaal

P. BLEYSWIJK

De beste maatjes

S. NELSON
Piece by piece 1+2

E. van EBBENHORST TENGBERGEN

– Als 1000 sterren schijnen

(St Nicolaas & kerst liedjes)

– Kleine suite

K. COLLEDGE

– Fast forward

– Shooting stars

F. KÜCHLER

Concertino opus 11

E. HUWS JONES
The young violinists early

music collection

M. COHEN

Classic Carse I (verzamelde

stukjes van A. Carse)

A. CARSE

Fiddle Fancies

J. HOOK
Sonate in G

P. DE KEYSER

– Playtime III

– The young violinists

repertoire 1+2

G. PERLMAN

– Indian concerto

– Concertino in a

M. COHEN

Superpieces

R. PRACHT

Der Kleine Künstler

O. RIEDING

– Rondo in G

– Concert in b opus 35

– Concert in G opus 34

– Concert in D opus 36

E. ELGAR

6 Easy pieces

L. METZ

Samenspel II & III

A. VIVALDI

Concert opus 7 no 2

(Poolse uitgave)

C. NORTON

Microjazz for starters

M. MOWER

Junior musical postcards

(met begeleidings cd)

H. BADINGS

Fiddler and his mate

P. WATERFIELD

Gypsyjazz

A. KOMAROWSKI

– Concertino in G

– Concert no III in D

G. LENKEI

Violinmusic for beginners I

A. JANSCHINOW

Concert op 15

(in Russische stijl)

J. REULAND

Concertino

A. REITER

Kleines Konzert

W. FEADLER

12 Fiddle tunes

B. MARTINU

Intermezzo

B. BARTOK

For children

C. DANCLA

Petit école de la mélodie I

J. PEPUSCH

Sonate in G

BAKLANOVA
Sonatina

P. JARDANYI

Concertino

A. CURCI

Ciarda

GRETCHNANINOFF

In aller Frühe

H. MILLIES

Concertino in de stijl van Mozart

F. SEITZ

Concerten in D op 22 en G op 13

Kamermuziek

E. SAßMANNSHAUS

– Spielbuch für Streicher

– Weihnachtsbuch

S. NELSON

– Pairs

– Threes

– Fours

– Tunes for my string quartet

– Tunes for my string trio

G. FARMER

Four violins at play

H. BADINGS

Triocosmos I t/m X

G. DALE

– Fiddlers Three (3 violen)

– 2 String quartets

D. VINDEN

Two-part hearing devellopment

(2 stemmige fragmenten uit de muziekliteratuur waaronder veel canons)

B. BARTOK

Enkele vioolduo’s

Vioolduo’s van PLEYEL, GEBAUER, KALLIWODA

Serie: KAMMERMUSIK FÜR ANFÄNGER (Musica Budapest)

2 violen, viool / alt, viool / cello / 3 violen, 2 melodieinstrumen­ten en basso continuo

E. HUWS-JONES

Jigs, reels and hornpipes

(variabele bezetting ook viool, piano)

C fase

Groeps en technisch materiaal

S. NELSON

– Moving up

– Moving up again

– Technitunes

N. MACKAY

– Tweede positie

– Derde positie

– Position changing

E. SAßMANNSHAUS
Früher Anfang IV

BRUCE / WEBER III

Y. GERINGAS
Shifting

SANDOR

– Violinschule IV a (2de positie)

– Violinschule IV b (3de positie)

L. METZ

Het positiespel

Deel 1(2de positie)

Deel 2 (2de positie + wisseling)

Deel 3 (1ste t/m 3de positie)

R. ZWARTJES
Positiespel (2de t/m 7de positie)

E. DOFLEIN

Das Geigenschulwerk III

(2de & 3de positie)

R. PRACHT
Etudes opus 15 deel III

SUZUKI deel IV

F. WOHLFAHRT
Etudes opus 45 deel II

M. COHEN

Superstudies II

BLOCH

Tonleiterschule

L. WILLEMS
Dubbelgrepen voor viool

KAYSER

Etuden opus 20 deel I

POILLEUX

20 Etudes

J. DONT

Etudes opus 38 A/B

H. SITT

Etudes op 32

deel II (2de 3de 4de 5de positie)

deel III (positie wisseling)

J. VENZL

Lagenschule op 78

(2de t/m 7de positie)

Aanvullend Solomateriaal

B. BARTOK
Für Kinder

F. KÜCHLER

Concertino opus 12

Concertino opus 15

(stijl van Vivaldi}

L. METZ

Samenspel deel III

A. KOMAROVSKY
Kinderalbum

J. PEPUSCH
sonate in G

G. LENKEI

Violinmusic for beginners II

H. MILLIES

Concertino in de stijl van Mozart

F. SEITZ
Concert op 22, opus13

C. DANCLA

Petit ecole de la melodie I&II

BAKLANOVA
Sonatine

O. RIEDING
Concert opus 21 (hongaars)

A. SERIO

Allegro giocoso

C. BOHM

Perpetuum mobile

C. NORTON

Microjazz

GRETCHANINOFF

In aller Frueh

L. PORTNOFF

Russische fantasie no 2

Concert opus 13-14

B. MARTINU

Sonatine

L. ORTHEL

Kleine Suite

E. HUWS JONES

Got those position blues?

S. NELSON

S. Nelsons Baroque violinist

CURCI

Ciarda

G. BACEWICZ

Concertino

A. VIVALDI

– Concert op 3 no 3 in G

– Opus 3 no 8 + 11

– Opus 3 no 9 in D

– Concert opus 3 no 6 in a

– Dubbelconcerten in a & d

D. KABALEVSKY

Albumstücke

A. CORELLI

Sonates (keuze)

G.F. TELEMANN

Sonatines

F. FIOCCO

Allegro

G.F. HÄNDEL

Sonate in F

H. BOSMANS
Arietta

A. KOMAROWSY

Concert in A

F. SCHUBERT

Sonatine in D

Kamermuziek

G.F. TELEMANN
Concert in D (4 violen)

J. HOOK

Trio in D

SZOKOLAY
Hungarian children songs

(2 en 3 violen)

VIOOLDUO’S

BACH, MOZART, HANDEL, BARTOK, HINDEMITH,

BERIO

H. BADINGS

Trio cosmos X XI XII XIII

L. METZ

Moderne vioolduetten

(samenspel deel IV)

A. PEJTSIK

Violin Trio’s (ook 2 violen + alt, of 2 violen + cello)

S. NELSON

Quartet Club I & II

W. FORBES

Easy Stringquartets

E. HUWS JONES

– Sevdah (muziek uit Bosnie)

– American fiddler

– The Ceilidh collection

– Jazz, blues & ragtimes

W.A. MOZART

Kwartet K V 80 rondo

D fase

Groeps en technisch materiaal

S. NELSON  Keytunes

V. SANDOR  (hogere posities)

V. SUZUKI

L. METZ

Positiespel IV (4de positie)

E.V. DOFLEIN  (hogere posities)

F. KAYSER

Etudes opus 20 deel II

M. COHEN

– Technique takes off

– Technique flies high

C. DANCLA

Etudes opus 68 (2 violen)

J. VENZL

Lagenschule

O. SEVCIK

– 40 variaties op 3

– opus 1 Schule der violin technik

deel 1-2- 3

– opus 1 deel 4 dubbelgrepen

– opus 2 deel 1 t/m 6 streektechniek

T. ORZAGH  Toonladders

C. FLESCH

Das Skalensystem

FEIGERL (Rados)

24 viooloefeningen

E. POLO

Dubbelgreep etudes

H. SITT

– Etudes op 32 deel II III en IV

(hogere posities)

– Opus 32 deel V dubbelgreepetudes

J.F. MAZAS

– Etudes speciales opus 36

– Etudes brillants opus 36 no II

J. DONT

Etuden opus 37

B. MARTINU

Ritmische etuden

R. KREUTZER

42 etuden

Keuze uit

FIORILLO, RODE ,

DONT opus 35,

WIENIAWSKI opus 18,

GAVINEIS

Aanvullend Solomateriaal

A. VIVALDI
Concert in g opus 12 no 3

A. SUGAR

Concertino

PETRI

Short Wave Tunes

E. SEVERN

Poolse Dans

F. SEITZ

Concert opus 12 in g

P. JARDANYI
Hongaarse dans

M. LYNARSKI

Mazurka

S. NELSON

S. Nelsons Romantic violinist

M. MOWER

Musical postcards

(met begeleidings cd)

H. GODRON

Suite de 5 pieces

E. ELGAR

– Salut d’amour

– Chansons de matin et de nuit

C. DANCLA

Air Varié opus 8

F. KREISLER

Liebesleid / Liebesfreud

J.S. BACH

Concert in d voor 2 violen

O. RIEDING

Concerten opus 24 + 25

W. FORBES
Classical and

romantic pieces III + IV

A. DVORAK

Sonatine opus 100

J. HAYDN

Concert in G

W. WIJDEVELD

– Kleine suite

– Sonatine simple

L. ORTHEL

Capriccio

L. BOULANGER
Nocturne

P.I. TSCHAIKOFSKY
Barcarolle

G. BACEWICZ

Caprice

G.F. TELEMANN
Solo Fantasieën

B. BARTOK

– An evening in the village

– Roemeense Volksdansen

G.F. HANDEL
Sonates g, D

F. SCHUBERT
Sonatines

F. SCHUBERT

Die biene

J.S. BACH

– Concert in a,

– Concert in E

J. SVENDSEN

Romance

H. WIENIAWSKI

2 Mazurka’s

W.A. MOZART

Concert KV 211 216

E. MONTI
Czardas

O. RIEDING
Concert opus 7 / opus 5

F. KREISLER
Sicilienne en rigaudon

ACCOLAI

Concert

W. TEN HAVE
Allegro brillante

J. MASSENET

Méditation de Thais

STUDIE CONCERTEN:

Keuze uit: VIOTTI, RODE, KREUTZER, de BÉRIOT

W.A. MOZART

Keuze uit sonates

PUGNANI / KREISLER

Preludium en allegro

H. KOX

Sweers de Landassuite

L. VAN BEETHOVEN

– Romance in F

– Romance in G

– Keuze uit sonates

J. BRAHMS

Hongaarse dansen

A. DVORAK
Romantic pieces

F. MENDELSOHN
Concert in d

F. DRDLA

Souvenir

DIE ZIGEUNERGEIGE

(Verzamelbundel)

G. TARTINI

Sonate in g

H. WIENIAWSKI

– Kujawiak

– Legende

CURCI

Concertino brillante

B. SMETANA

Aus der Heimat

J.S. BACH

Delen uit solosonates

R. SCHUMANN
Sonate in a opus105

A. VIVALDI

– De Herfst

– De Lente

P. DE SARASATE

– Malaguena

– Romanze Andaluza

F. SCHUBERT
Duo

E. BLOCH
Nigun

D. KABALEVSKY

– Concert opus 48

– Improvisation opus 21,1

H. VIEUXTEMPS

Ballade en polonaise

E. LALO

Symfonie Espagnole

F. MENDELSOHN
Concert in e

M. BRUCH

Concert in g

Kamermuziek

H. ANDRIESSEN

Strijkkwartet “L’indifferent”

KEUZE uit HAYDN KWARTETTEN

G.F. TELEMANN

Concert in A (4 violen)

TRIOSONATES van

CORELLI, TARTINI, HANDEL en andere barok componisten

H. BADINGS

Triocosmos XIV, XV, XVI

ARRIAGA
3 Kwartetten

W.A. MOZART

KV 421, 590, 464, e.a.

J. HAYDN

Keuze uit pianotrio’s

F. SCHUBERT

Kwartet in Es

L. VAN BEETHOVEN

Kwartetten opus 18 keuze

Toetsvoorbeelden

A fase

geen toetsing

B fase

Voorbeeld I

Keuze uit toonladders en drieklanken

Keuze uit R. Pracht opus 15 deel I of II

O. Rieding – Rondo in G

A. Komarowski – Concert in G

Voorbeeld II

Toonladders en accoorden

Wohlfahrt opus 45 deel I keuze

Jardanyi – Concertino

Curci – Ciarda

C fase

Voorbeeld I

Keuze uit toonladders en drieklanken

Keuze uit M.Cohen Superstudies II

L.Orthel – Kleine Suite

A. Vivaldi – Concert in G opus 3 no 3

Voorbeeld II

Toonladders en drieklanken

Keuze uit Poilleux etudes

Telemann – Sonatine

O. Rieding – Hongaars concert

D fase

Voorbeeld I

Keuze uit toonladders en accoorden

Keuze uit Mazas – Etudes spéciales

F Schubert – Sonatine in D

Severn – Poolse dans

Voorbeeld II

Toonladders en accoorden

Keuze uit Kreutzer – Etudes

Wieniawski – Legende

Vivaldi – de Herfst

Altviool

A fase

Eigen materiaal gebaseerd op

internationale volks en kinderliedjes

(ook Nederlandse)

Groeps en technisch materiaal

S. NELSON, K. ELLIOT,

G. HOWARD, A. THORNE

The essential stringmethode,

Viola I

E. SAßMANNSHAUS

Früher Anfang auf der Bratsche

Band 1

L. METZ

Altvioolmethode deel I

(ook fase B)

S. SUZUKI

Viola school I

S. JOHNSON

Young Strings in action I

P. ROLLAND

Action studies

S. FLETCHER

New tunes for strings I

S. NELSON

– Right from the start

– Tetratunes

R. Bruce-Weber

Die fröhliche Viola, deel 1

(ook fase B)

Aanvullend Solomateriaal

J. LOVELL & G. REEKS

Tuning up

K. COLLEDGE

– Steppingstones

– Waggonwheels

H. HUWS JONES

The really easy violabook

H. HUWS JONES

Red Parrot green parrot

WILSON / RANGER

Green string pops

M. DAWE

Traveltunes

P. DAVEY

Abracadabra viola

D. WIDDICOMBE

40 folksongs for viola

Kamermuziek

GRAHAM-JONES

– Strings together Set I

open strings

– Set II Easy first position

(beiden strijkorkest + piano)

S. APPLEBAUM

Duets for strings deel I, 2 alten

B fase

Groeps en technisch materiaal

The essential stringmethod II

P.C. HERFURTH

A tune a day,

for viola Book I & II

S. APPLEBAUM,

Stringbuilder I & II

E. SAßMANNSHAUS

Früher Anfang auf der Bratsche,

Band II & III

S. JOHNSON

Young strings in action II

S. SUZUKI

Violaschool II & III

(Gedeeltelijk met positiespel)

S. FLETCHER

New Tunes II

S. NELSON

Stringsongs

R. PRACHT

Etuden op 15 voor altviool,

bewerking van deel I en II van het vioolboek

A. SEYBOLD

Leichte Etüden für Viola.

A. CARSE

Preliminary exercises

(toonladder en drieklank oef., vingeroef.)

R. HOFMANN

First studies

S. APPLEBAUM

Building technic with beautiful music I & II

M. COHEN

Superstudies I

A. CARSE

First Studies

F. WOHLFAHRT

Etudes opus 45 deel I, opus 54

H. WHISTLER

Elementary scales and bowings (verkrijgbaar met pianobegelei­ding)

L. METZ

Altvioolmethode II

Aanvullend Solomateriaal

K. COLLEDGE

– Fast Forward

– Shooting stars

S. NELSON

Piece by piece 1& 2

M. WILKINSON

Viva Viola

M. WILKINSON / K. HART

First repertoire for viola

B. BARRELL

A Pageant of pieces,

F. BRODSKY

Old music for the viola

P. DOKTOR

First solos for the Viola player, bevat ook duo’s voor 2 alten

E. ELGAR

Six very easy pieces, opus 22.

L. ROOD

Old dances for young violas ook fase III

C. NORTON

Microjazz for starters

F. KÜCHLER

Concert opus 11

O. RIEDING

Concert opus 35

D. JONES

Three Pieces for viola & piano.

R. VALENTINE

Sonate in a

Kamermuziek

A. HOFFMANN

Tanzbüchlein für zwei Bratschen

P. CHÉDEVILLE L’AINÉ

Fröliche tanze fur 2 Bratschen

(bew. E. Saßmannshaus)

S. APPLEBAUM

Beautiful music for two string instruments, 2 Violas,

volume 1& 2

S. NELSON

– Tunes for my stringquartet

– Tunes for my stringtrio

E. HUWS JONES

The 12 days of Christmas

(2 alten)

W. DRATHS

Morgen kommt der

Weih­nachts­mann (2 alten)

KAMMERMUSIK FÜR ANFÄNGER duos voor viool & altviool

(ed. Musica Budapest)

(ook fase C)

STRINGCOMPANIONS

– I viool- altviool duo’s

– II (viool t/m 3de positie

alt 1ste positie)

J. KALLIWODA

Duos op 178 (2 alten)

I. PLEYEL

Duo’s op 8 (bew. 2 alten)

C fase

Groeps en technisch materiaal

F. DINN

Third-First (beginmethode in de 3de positie)

P. HERFURTH

A tune a day, for viola, book III

L. METZ  III (eerste positie)

MACKAY

– Easy position tunes for viola

– Position changing for the viola

FORRER

Forrer’s Lagenpuzzle

(alle posities)

S. NELSON

– Keytunes

– Technitunes

S. APPLEBAUM

Second & fourth position stringbuilder

R. Bruce-Weber

Die fröhliche Viola, deel II

S. APPLEBAUM

Third & fifths position stringbuilder

E. SAßMANNSHAUS IV

S. SUZUKI IV

M. COHEN

Super studies for viola, deel II

H. WHISTLER

Introducing the positions, third & half positions

A. CARSE

Studies book III, first half & second positions

A. CARSE

Studies book IV, first-third position

F. WOHLFAHRT

Etudes opus 45 deel II

F. KAYSER

Etudes opus 20 I

S. APPLEBAUM

Building technic with beautiful music II, III

R. PRACHT (HABER)

Etüden für Bratsche opus 15

deel II, 2de & 3de positie

H. SITT

– 12 Etüden aus opus 32 (2de – 4de positie + wisseling) EES245

– 12 Etuden opus 32 (1- 5 de positie + wisseling) EES246

– 26 etuden opus 32 (2de – 5de positie + wisseling) EES6 70

– 20 dubbelgreep etuden opus 32 EES 669

BLUMENSTENGEL

24 Etudes op 33

NOVELLO

Scales

H. WHISTLER

Intermediate Scales and bowings

J. DAVIES

Improve your sightreading

R. HOFMANN

Melodic doublestop studies

M. COHEN

Violin – viola Quick change Lees en speeloefeningen in de alt & vioolsleutel

A. KOLÁR

Schule des Bratschenspiels für Anfanger I (1ste & 2de pos.)

Deel 2 (3de & 4de pos)

Grondige, erg technische methode (ed. Supraphon H 6791)

Aanvullend Solomateriaal

Concerten van:

– RIEDING opus 35 36

– BEER opus 47 ,81

– MOKRY in G

– SEITZ F opus 13 in G.

C. REINEKE

10 little Pieces opus 122

M. CORETTE

Sonate in Bes (Sch VAB 38)

B. HUMMEL

Albumblatt

P. RADMALL

Graded viola pieces volume II

l. MAY

Leichte originalsätze voor altviool en b.c of tweede altviool

B. HUMMEL

– Kleine Suite, opus 19c

(Simrock, Hamburg-London)

– Romanze opus 69d

– Sonatine nr I opus 35

– Sonatine opus 52a

E. HUWS JONES

Got those Position Blues (Faber Music)

J.S. BACH
Sonate in g (Scott viola repertory) Bew. F. Dinn

C. NORTON
Micro jazz for viola

GOLDSTEIN

Kleine praeludien (solo alt)

G.F. TELEMANN

Altvioolconcert in G gr

A. VIVALDI

Sonata in C.

(Nr. 6988 Schott & Co.)

H. HARRISON

Amazing solos

G.F. TELEMANN

Concerten voor 4 alten: No I in C, No 2 in G

G.F. TELEMANN

Concert voor twee altviolen & b c in G

J. VANHAL

Sonate in Es.

Diletto Musicale 544

H. POSER

sonatine opus 54

Kleine vortrags stücke

für Bratsche

Kamermuziek

I. PLEYEL

Duo’s opus 8

S. APPLEBAUM
Beautiful music (2 alten) IV

CHAMBERMUSIC FOR

BEGINNERS ed. Musica Budapest Viool- altduetten

L. MOGILL

12 Duets (Campagnoli, e.a 2. Alten)

J.J. FUCHS

Sonate (Kanon), voor 2 altviolen en b.c. (Melville: Belwin Mills, Kalmus, Chamber­music series 4763)

B. BARTOK

Keuze uit 44 duo’s

(bew W Primrose)

W.A. MOZART

12 duos KV 487 viool – alt

(oorsp. 2 hoorns)

S. NELSON

Quartet club I & II

S. HORN

The Sporades suite –

3 Griekse dansen voor

3 alten (Corda music publications)

D fase

Groeps en technisch materiaal

NOVELLO Scales

MOGIL Scales

O. SEVCIK

– Opus 1

– Opus 2 Parts 1,2 &3 (Streek)

– Opus 3 Forty variations

– Opus 8 (positiewisseling)

C. FLESCH

Das Skalensystem (viola)

S. APPLEBAUM

2nd & 4th position stringbuilder

S. APPLEBAUM

3rd & 5th position stringbuilder

H. WHISTLER

Introducing the positions

deel II 2de 4de & 5de positie

C. DANCLA  Etudes op 68

S. SUZUKI  Viola School.V

H. SITT

Etudes uit opus 32 (zie fase C)

A. KOLÁR  II & III (5de t/m VII pos.)

H. SCHRADIEK

– School of violatechnique I vingeroefeningen

– School of violatechique II dubbelgreep oefeningen

O. SEVCIK

– Opus 1

Part 2. Exercises in the 2nd-7th Position, etc.

Parts 3 – 4. Exercises in Changes of Position & Double, Triple and Quadruple-Stopping, etc.

– Opus 2. Parts 1, 2 & 3. (streek)

– Opus 3. Forty variations (arr. Margaret Major)

A. UHL 30 Etuden

M. COHEN

Technique takes off! I

H. KAYSER

Etudes opus 20 deel II

J.F. MAZAS

Etudes Spéciales, opus 36 book I.

Etudes Brillantes opus 36

book II. I.

B. VOLMER

Viola- Etüden. Verzameling Mazas, Kreutzer maar ook veel ander materiaal & 12 vingervlugheid etudes

J. PALASCHKO

12 Studies, opus 55.

J. DONT  Etudes opus 37

DAS STUDIUM DER VIOLA

30 ORIGINAL ETUDEN

B. BRUNI  Bratschenschule

R. KREUTZER 42 Studies for viola

E. KREUZ

Selected studies for the viola. Book IV. Verzameling etuden van o.m. Kreutzer, Spohr, Fiorillo en Mazas.

L. PASCAL

25 Divertissements pour Alto. Naar thema gerangschikte etuden (éditions max Eschig, 48 Rue de Rome

Paris (8e) ). Mazas-achtig

J. PALASCHKO (keuze)

– Opus 77, 24 melodische etudes

– Opus 36, 20 studies

– Opus 49, 10 studies

F. FIORILLO (keuze)

31 selected studies

F. HOFMEISTER (keuze) Etudes

B. CAMPAGNOLI (keuze)

41 Caprices op 22

P. RODE (keuze) 24 Caprices

J. DONT  Etudes op 35 (keuze)

Aanvullend Solomateriaal

J.S. BACH

Solosuites (oorspr. Cello)

G.F. TELEMANN

12 Fantasieën (L .Rood)

J. VON BIBER

Passacaglia

A. MINSKY

3 American pieces

L. TOEBOSCH

Solosonate

H. VIEUXTEMPS

Caprice

A. ROLLA

3 Pezzi

A. CHATSCHATURJAN

Solosonate

M. REGER

3 Suiten opus 131d

P. HINDEMITH

Sonate, für Bratsche allein opus 25 No. 1

J.S. BACH

Solosonates & partitas

(oorspr. solo viool)

KODALY / BACH

Fantasia chromatica

Altviool en piano

R. VAUGHAN WILLIAMS

Fantasia on Greensleeves

G.F. HANDEL

Sonate, Poolse uitgave van de vioolsonates in A – F – g

G. BENDA

Konzert in F-Dur.

T. SERNAS

Concert-etudes voor alt en piano (uitg. modus musiiki finland)

L. VAN DELDEN

Suite

HENNESY SWAN

Sonate Celtique. opus 62

B. MARCELLO

– Sonate in e-kl. (13366 B. Scott’s Söhne, Mainz)

– Sonate in G-gr. (24891.3 B. Scott’s Söhne, Mainz)

J.B. VANHAL

Sonate für Violine & Klavier opus 5 nr. 3 (Verlag Walter Wollenweber)

H. SITT

Album leaves opus 39

G.F. TELEMANN

Suite in D .Origineel voor cello + Strijkorkest

A. DVORAK

Sonatine opus 100 (bew. Hallmann/Gurgel)

J. KALLIWODA

6 Nocturnes

J.C. BACH  (Casadesus)

Concert in c

J.S. BACH

Konzert Es-Dur. Voor altviool, strijkers en b.c. (Bärenreiter BA 5149)

J.G. GRAUN

Sonate in Bes

H. ANDRIESSEN

Sonatine in één deel (Broekmans en van Poppel 1553)

W. FLACKTON

3 sonaten

M. HAYDN
Concert voor orgel (klavecimbel) altviool en strijkers

P. HINDEMITH
Trauermusik

Meditation

J. VANHAL

Concert in C

J. SCHUBERT

Concert in C

A. GLAZOUNOW

Elegie

J.N. HUMMEL

Sonate in Es

WRANITSKI
Concert voor 2 alten in C (Hof FH 2017)

J. JOACHIM
Hebrew melodies, impressions of Byrons poems

F. MENDELSSOHN BARTHOLDY
Sonate in C

R. SCHUMANN

Adagio en Allegro opus 70

L. WEINER

Szonata

M. MARAIS
5 old French dances

J.S. BACH
3 Gamba-sonates

H. ECCLES
Sonate in g

M. WRIGHT

3 Northumbrian folk songs (in memoriam K. Ferrier)

M. GLINKA
Sonate in d

M. BRUCH
Romanze

A. ROLLA

Concert in F

G.F. HANDEL  (Casadesus?)

Concert in b

I. HANDOSHKIN

Concert

J.N. HUMMEL
Fantasie für Viola

J. MASSENET
Meditation

H. WIENIAWSKY

Legende

H. VIEUXTEMPS

Elegie

H. VIEUXTEMPS

Sonate

C.F. ZELTER
Concert in Es

M. BRUCH

Concert voor klarinet

en altviool

E. BLOCH

Meditation & Proccessional

E. PÜTZ

Blues for Benn i

(Sch Ed 8070)

C. DANCLA

Carnaval de Venice

MINIATURY NA ALTOWKE (PWM 5272)

Verzamelband virtuoose viool­stukjes bewerkt voor alt

L.E. LARSSON

Concert opus 45

F.A. HOFMEISTER

Concert in D-.

E. BLOCH
Suite Hébraïque

G. ONSLOW

Sonate in c opus 16 no 2

D. MILHAUD
Premier sonate (in oude stijl)

G. DAVID
Altvioolconcert

M. RAVEL

Pièce en forme d’un habanera

F. BRIDGE
2 Pieces

K. STAMITZ

Altvioolconcert in D.opus 1

BRAHMS / CHAUSSON / CORELLI / GLIERE /MUSSORGSKY / TARTINI

Album of 6 pieces (Borissovsky, Conus Katims)

C.M. von WEBER

Andante & Rondo ungarese

R. CLARKE

Sonate

P. HINDEMITH

Sonate opus 11, nr 4 in F

D. SCHOSTAKOWITSCH

Sonate opus 147

D. MILHAUD

4 visages

W.A. MOZART

Sinfonia concertante KV. 364 voor viool, altviool en orkest.

F. SCHUBERT

Arpeggione sonate a-Moll. D 821.

R. SCHUMANN

Märchen bilder

J. BRAHMS

Sonatensatz

J. BRAHMS

2 Sonaten

P. HINDEMITH

Der Schwanendreher

W.P. WALTON

Altvioolconcert.

B. BARTOK
Altvioolconcert

Kamermuziek

NARDINI

6 Duetten- 2 alten

M. HAYDN

4 Sonaten (2 banden) viool & altviool

M. GLINKA

Russische liederen voor viool altviool en piano .

F.A. HOFFMEISTER

Duet 1-6 opus 13 (Amadeus uitg.) viool & altviool

I. PLEYEL

3 Duets op. 69 for violin & viola

SCHÖNEBECK

2 Konzertante Duo’s. 2 alten

G.F. TELEMANN

6 Kanonische Sonaten

W.A. MOZART

24 Duetti für Violine und Viola (amadeus bp 733) Bew. Mozart opera’s

K. DITTER VON DITTERSDORF

Sonate für Viola & Kontrabaß Es-dur.

M. BRUCH
8 Stücke, voor altviool, klarinet en piano

JF. MAZAS

3 duets op 71 Bew. vioolduo’s

L. JANSA
Duo voor viool & altviool

L. VAN BEETHOVEN

Duo voor alt en cello (mit 2 Augengläser obligato)

FÜRST

Bratschen trio

L. VAN BEETHOVEN

Trio voor 3 alten

(oorspr. 2 hobo’s & althobo)

A. DVORAK

Trio voor 2 violen & altviool

A. GORB

Tango voor viola klarinet piano

W.A. MOZART

4 Divertimenti

(2 violen & alt) oorspr. voor 2 bassethoorns & fagot

STANEIEV

Trio opus 21 (2violen & alt)

W.A. MOZART

Duo. KV. 423. & 424 voor viool en altviool

W.A. MOZART

Kegelstatt Trio (altviool klarinet piano)

R. SCHUMANN

Märchenerzählungen

(altviool klarinet piano)

B. MARTINU
Three madrigals for violin & viola.

J. BRAHMS

2 Liederen voor altstem, altviool & piano

C. DEBUSSY

Trio voor fluit alt en harp

Methodes voor omschakelende violisten

E. SASSMANNSHAUS

Früher Anfang III

A. HERFURTH  A tune a day II

SUZUKI  Violaschool II- III

L. METZ Altvioolmethode II

N. MACKAY

A modern viola method

WHISTLER

From Violin to Viola

(ook fase C)

M. COHEN  Violin Viola , quick change (ook fase C)

A. MILNE  Playing the viola

(ook in het Duits)

Viola üben aber richtig (ook fase C)

H.H. BÜTIKOFER

v d Geige bis zur Bratsche

BIERWALD

Leitfaden des Violaspiels

A. KOLÁR

Schule des Bratschenspiels 1

H. SITT  Bratschenschule

TORZAGH  Bratschenschule

B. BRUNI  Bratschenschule

A. KOLÁR

– Bratschenschule 2 & 3

– Deel 4 Vortragskompo­si­ti­onen

Toetsing

A fase

geen toetsing

B fase

Voorbeeld1

Keuze uit toonladders en drieklanken

Keuze uit Pracht – etudes op 15 deel I

Keuze uit S. Suzuki – Violaschool deel II

Uit: Norton – Microjazz for beginners

Voorbeeld II

Toonladders en 3 klanken

Keuze uit Wohlfahrt – Etüden op 45

Keuze uit Doktor – First solos

Valentin – Sonate in a

C fase

Voorbeeld I

Toonladders en drieklanken

Keuze uit Cohen – superstudies II

Reinecke opus 122

Keuze uit Harrison – Amazing solos

Voorbeeld II

Toonladders en drieklanken

Keuze uit Pracht – opus 15 no 2

Telemann – Concert in G

Hummel – Albumblatt

D fase

Voorbeeld I

Toonladders en accoorden

J. Palaschko – keuze uit etudes op 55

Kalliwoda – Nocturnes

B. Marcello – Sonate in G

Voorbeeld II

Toonladders en accoorden

Keuze uit Kreutzer – etudes

Hindemith – Trauer musik

J.C. Bach – Concert in c